Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 60osób  niepełnosprawnych (35K,25M) wykluczonych lub osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym  z terenu gmin województwa  lubelskiego –  tym: Lublin ( g.miejska), Chełm ( g.miejska i wiejska), Krasnystaw (g.miejska i wiejska), Rejowiec Fabryczny (gmina wiejska i miejska), Lubartów (g.wiejska i miejska), Opole Lubelskie (g.miejsko wiejska), Piaski (g.miejsko -wiejska), Mełgiew (g. wiejska), Łopiennik Górny (g.wiejska), Milanów (g.wiejska.), Fajsławice(g.wiejska).
Projekt  zakłada preferencję w rekrutacji dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów objętych aktualnym programem rewitalizacji dla danej gminy.Co najmniej 55% osób  objętych wsparciem w  zamieszkuje na tereny wiejskich, tj. słabo zaludnione.


Grupę docelową stanowić będzie:
a) osoby bierne zawodowo
b) osoby  bezrobotne, zagrożone wykluczeniem  ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktyw integracji o charakterze społecznym,
c) osoby  o niskich  kwalifikacjach
d) osoby  z niepełnosprawnościami
Projekt  zakłada preferencję  w rekrutacji  osób  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób  z niepełnosprawnością  sprzężoną oraz osób  z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością  intelektualną i osób  z całościowymi  zaburzeniami  rozwojowymi
f) osoby bezdomne
g) otoczenie  osób  wykluczonych społecznie  (w tym rodziny osób wykluczonych  lub zagrożonych  ubóstwem i wykluczeniem  społecznym), których udział w Projekcie  jest niezbędny dla skutecznego wsparcia
osób  zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym.

Kwota dofinansowania: 812 214,78 zł

* Min 55% osób objętych wsparciem w projekcie zamieszkiwać będzie  na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych.
* 50% Uczestników/czek to osoby korzystające z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
* 40% Uczestników/czek będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary objęte procesem rewitalizacji.

Script logo