O projekcie

Projekt „Aktywizacja Twoją szansą!” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o.  w partnerstwie z Stowarzyszeniem Integracyjne WINDA. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie  11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.

Kwota dofinansowania: 812 214,78 zł

Okres realizacji projektu:  2021-03-01 - 2022-02-28

Obszar realizacji: wybrane gminy województwa lubelskiego.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (35K,25M) osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego – w tym: Lublin(g.miejska),Chełm ( g.miejska i wiejska),Krasnystaw(g.miejska i wiejska),Rejowiec Fabryczny (g.wiejska i
miejska),Lubartów(g. wiejska i miejska),Opole Lubelskie(g.miejsko wiejska),Piaski(g.miejsko -wiejska),Mełgiew (g.wiejska),Łopiennik
Górny(g.wiejska),Milanów( g.wiejska.),Fajsławice(g.wiejska) poprzez kompleksowy  wsparcie w terminie 2021-03-01 - 2022-02-28 roku.

Cele Projektu: Projekt  przyczyni się do odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych osób z niepełnoprawnościami, w tym do:

a) odbudowy i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa),

b) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Projekt  przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Wzrostu  integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych  lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  społecznym  w regionie poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami w szczególności z obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi.

Projekt  przyczyni się do zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej ,dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawi dostęp do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami.

Rezultatem działań w Projekcie  będzie zwiększenie szans na integrację społeczną  oraz przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy osób objętych wsparciem. Zostanie on osiągnięty w przypadku zmiany sytuacji społecznej  i zawodowej  osób objętych wsparciem po opuszczeniu programu, wyrażającej się w szczególności:
- rozwinięciem lub wzmocnieniem aktywności  i samodzielności życiowej oraz społecznej,
- zdolnością i gotowością uzyskania zatrudnienia, bądź innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.

 

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:
Zakładamy, że
- Liczna  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikację  po opuszczeniu programu -20 osób
- Liczba  osób  zagrożonych ubóstwem lub wyk społecznym  poszukujących pracy po opuszczeniu programu -34 osób
- Liczba  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym  pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny  rachunek-19 osób
- Liczba  osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym , które uzyskały kwalifikacje  lub nabyły kompetencje  po opuszczeniu  programu -60 osób


W ramach projektu zapewniamy:
•    Stypendium stażowe  1 849,68 zł brutto/m-c
•    Stypendium szkoleniowe 12,33 zł brutto za godzinę dydaktyczną
•    Zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
•    Wyżywienie w czasie szkolenia
•    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
•    Badania lekarskie
•    Zwroty kosztów dojazdu

 

Script logo